panda3d.core.CPTA_double

from panda3d.core import CPTA_double
CPTA_double

alias of ConstPointerToArray_double