panda3d.core.MouseData

MouseData

alias of PointerData