MouseData

typedef PointerData MouseData

alias of PointerData